Artikkelit

Käyttöturvallisuustiedote – KTT – takaa kemikaalien turvallisen käytön

Kemikaaleja käyttävän työyhteisön on tiedettävä millaisten aineiden kanssa se on tekemisissä. Tieto saadaan kemikaalin valmistajan, markkinoijan tai jakelijan laatimasta   käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Tiedote tunnetaan kemikaalien ammatti- ja teollisuuskäyttäjien keskuudessa yleisesti myös nimellä käyttöturvatiedote, tai vielä lyhyemmin ilmaistuna KTT:nä.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava tilaajalle: 

  • vaarallisiksi luokitelluista aineista ja seoksista
  • hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myrkyllisistä aineista (PBT-aineet)
  • aineista, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)
  • erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC-aineet)
  • aineesta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo

KTT on toimitettava kemikaalin (esim. maalin) vastaanottajalle viimeistään sinä päivänä, kun sitä toimitetaan tilaajalle ensimmäistä kertaa. Käyttöturvatiedote on päivitettävä viipymättä, jos kemikaalin vaaroista tai riskienhallinnasta tulee uutta tietoa.

Käyttöturvatiedote on oleellinen osa kemikaaliluetteloa, joka on kauppanimen mukainen luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Kemikaaliluettelo on lakisääteinen luettelo, joka vaaditaan työnantajalta.

Kemikaaliluettelo, jonka yhteydestä löytyvät myös käyttöturvallisuustiedotteet, on tae yrityksen kemikaaliturvallisuudesta. 

Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittymisen yhteydessä on tärkeää poistaa vanhentuneet tiedot kaikista kansioista ja paikoista missä ne ovat henkilöstölle esillä. Myös itse kemikaaliluettelo on muutettava ajan tasalle. Näissä toimissa hyvä nykyaikainen sähköinen työkalu on hintansa arvoinen.

Käyttöturvallisuustiedotteen saavan yrityksen on määriteltävä toimet, joiden avulla kemikaalin käytöstä aiheutuvia riskejä voidaan hallita. 

Työnantajan velvollisuus on vastata työpaikan kemiallisten ja muiden riskien arvioinnista ja työntekijöiden perehdyttämisestä kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava kemikaaleja käyttävien työntekijöiden vapaasti saatavilla. Molempien on oltava helposti löydettävissä ja päivitettyinä kaikissa tarpeellisissa kohteissa. 

Julkaistu: 12.10.2018

Mikä on kemikaali?

Raskasmetallit, torjunta-aineet, dioksiinit, muovien raaka-aineet ja lian hylkimiseen tarkoitetut perfluoratut aineet ovat kemikaaleja. Samoin ovat puolukan sisältämä bentsoehappo tai papujen lektiini tai vaikkapa kookosöljy.

Suomen kemikaalilaissa sanottiin aikoinaan näin:

”Tässä laissa kemikaalilla tarkoitetaan alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuina (aineet) sekä kahden tai useamman aineen seoksia (valmisteet).”

Laki kumottiin, kun voimaan tuli EU:n kemikaaliasetus N:o 1907/2006, REACH (Registaration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals).

Asetustekstissä käytetään häveliäästi sanaa ”aine” ei kemikaali:

”Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan lukien aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen muuttamatta sen koostumusta.”

Kemikaali voi siis olla luonnonaine tai keinotekoisesti tuotettu.

Espoolainen kemiantekniikan diplomi-insinööri Anja Nystén totesi blogissaan (Keku – Mikä on kemikaali) vuonna 2016 kemikaaleista muun muassa seuraavasti:

”Kemikaalittomuutta käytetään monesti markkinointitarkoituksessa kertomaan, että tuote ei sisällä synteettisesti valmistettuja aineita. Tarjolla voi olla esimerkiksi kemikaalitonta kosmetiikkaa. Kemikaali ei kuitenkaan ole synonyymi sanoille synteettinen tai haitallinen.”
”Hiusten pesu kananmunankeltuaisella tai etikan ja ruokasoodan käyttö siivouksessa eivät ole kemikaalitonta toimintaa, vaikka toki ympäristölle parempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi hypokloriittiliuoksen kanssa läträämiseen.”

Julkaistu: 15.03.2018

Palvelua toteuttamassa