Etusivu » Kemikaalirekisteri

Jaa sivu:

UUTTA! Pro Työturva -palvelun kemikaaliluettelon lisäksi olemme kehittäneet myös kevyen ja helppokäyttöisen sähköisen Kemikaalirekisterin

Edullinen ja helppokäyttöinen ratkaisu yrityksen kemikaalitietojen hallintaan ja seurantaan. Kemikaalirekisterillä hallinnoitte kaikkien kemikaalien perustiedot, käyttö- ja varastointimäärät, varoitusmerkit, vaara- ja turvalausekkeet sekä pidätte käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla sähköisessä muodossa.

Jos kemikaaleja on vähän, niin helpoin tapa on tehdä perinteinen kemikaaliluettelo sähköisesti Pro Työturva -palvelun valmiilla lomakkeella. Mutta jos käytössänne on hieman enemmän kemikaaleja, useita liiketoimintoja, yksiköitä tai työmaita, voi olla perusteltua hankkia sähköinen Kemikaalirekisteri niiden hallintaan. Rekisterin suurimpia etuja on koko henkilöstön pääsy helposti tärkeisiin tietoihin mobiilisti.

Rekisterin avulla ajaa myös helposti perustiedoilla esitäytetyt kemikaalisten riskien arvioinnit. Järjestelmän avulla pidätte lisäksi napin painalluksella yllä kemikaaliluetteloja esim. yksiköittäin (PDF).

Sähköisen kemikaalirekisterin hyödyt:

  • hallitsette yrityksen kemikaalirekisteriä yhdellä työkalulla
  • rekisteristä mahdollista ajaa kemikaaliluettelot ja kemiallisten riskien arvioinnit
  • käyttöturvallisuustiedotteet jaettavissa sähköisesti kaikille työntekijöille
  • kaikilla ajantasainen tieto siitä, millaisia kemikaaleja yrityksessänne on
  • ei vaadi erikseen ostettua koulutusta vaan voitte kouluttaa henkilöstön sisäisesti omien vastuuhenkilöiden / esimiesten avulla.

Kemikaalirekisteriä tarvitaan työturvallisuuden riskien lisäksi palo-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien riskien hallintaan.

Kemikaalirekisterin voi tilata irrallaan tai hankkia osana Pro Työturva-palvelua! Pyytäkää esittely – se ei velvoita mihinkään!

Pyrimme pitämään hinnoittelumme kohtuullisena pienemmillekin organisaatioille, joilla on omasta toiminnasta johtuen enemmän kemikaaleja

HUOM! Kemikaalien ja käyttäjien määrä ei vaikuta hintaan, eikä meillä ole avaus- tai ylläpitomaksuja!

Kemikaalirekisteri videona

Ohessa muutamia kuvakaappauksia:

1. Kemikaalirekisterin näkymä tietokoneella (käyttäjän valitsemilla tiedoilla). Sinisellä liitteenä olevat käyttöturvallisuustiedotteet, jotka aukeavat hiiren klikkauksella.

2. Mobiilikäyttöliittymä samoista kemikaaleista.

3. Yksittäinen kemikaali valituilla tiedoilla ja KTT, jonka voi aukaista sormella ”tökkäämällä”. Toimii hyvin puhelimen tilaltaan rajoitetulla näytöllä, vielä paremmin vaaka-asennossa. Näkymä avattavissa pienellä harjoittelulla hyvin nopeasti (kevyt sisäinen koulutus esim. esimiehet).

Käyttöturvallisuustiedote – KTT – takaa kemikaalien turvallisen käytön

Kemikaaleja käyttävän työyhteisön on tiedettävä millaisten aineiden kanssa se on tekemisissä. Tieto saadaan kemikaalin valmistajan, markkinoijan tai jakelijan laatimasta   käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Tiedote tunnetaan kemikaalien ammatti- ja teollisuuskäyttäjien keskuudessa yleisesti myös nimellä käyttöturvatiedote, tai vielä lyhyemmin ilmaistuna KTT:nä.

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava tilaajalle: 

  • vaarallisiksi luokitelluista aineista ja seoksista
  • hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myrkyllisistä aineista (PBT-aineet)
  • aineista, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet)
  • erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC-aineet)
  • aineesta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo

KTT on toimitettava kemikaalin (esim. maalin) vastaanottajalle viimeistään sinä päivänä, kun sitä toimitetaan tilaajalle ensimmäistä kertaa. Käyttöturvatiedote on päivitettävä viipymättä, jos kemikaalin vaaroista tai riskienhallinnasta tulee uutta tietoa.

Käyttöturvatiedote on oleellinen osa kemikaaliluetteloa, joka on kauppanimen mukainen luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Kemikaaliluettelo on lakisääteinen luettelo, joka vaaditaan työnantajalta.

Kemikaaliluettelo, jonka yhteydestä löytyvät myös käyttöturvallisuustiedotteet, on tae yrityksen kemikaaliturvallisuudesta. 

Käyttöturvallisuustiedotteiden päivittymisen yhteydessä on tärkeää poistaa vanhentuneet tiedot kaikista kansioista ja paikoista missä ne ovat henkilöstölle esillä. Myös itse kemikaaliluettelo on muutettava ajan tasalle. Näissä toimissa hyvä nykyaikainen sähköinen työkalu on hintansa arvoinen.

Käyttöturvallisuustiedotteen saavan yrityksen on määriteltävä toimet, joiden avulla kemikaalin käytöstä aiheutuvia riskejä voidaan hallita. 

Työnantajan velvollisuus on vastata työpaikan kemiallisten ja muiden riskien arvioinnista ja työntekijöiden perehdyttämisestä kemikaalien turvalliseen käyttöön.

Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava kemikaaleja käyttävien työntekijöiden vapaasti saatavilla. Molempien on oltava helposti löydettävissä ja päivitettyinä kaikissa tarpeellisissa kohteissa. 


Mikä on kemikaali?

Raskasmetallit, torjunta-aineet, dioksiinit, muovien raaka-aineet ja lian hylkimiseen tarkoitetut perfluoratut aineet ovat kemikaaleja. Samoin ovat puolukan sisältämä bentsoehappo tai papujen lektiini tai vaikkapa kookosöljy.

Suomen kemikaalilaissa sanottiin aikoinaan näin:

”Tässä laissa kemikaalilla tarkoitetaan alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuina (aineet) sekä kahden tai useamman aineen seoksia (valmisteet).”

Laki kumottiin, kun voimaan tuli EU:n kemikaaliasetus N:o 1907/2006, REACH (Registaration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals).

Asetustekstissä käytetään häveliäästi sanaa ”aine” ei kemikaali:

”Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan lukien aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen muuttamatta sen koostumusta.”

Kemikaali voi siis olla luonnonaine tai keinotekoisesti tuotettu.

Espoolainen kemiantekniikan diplomi-insinööri Anja Nystén totesi blogissaan (Keku – Mikä on kemikaali) vuonna 2016 kemikaaleista muun muassa seuraavasti:

”Kemikaalittomuutta käytetään monesti markkinointitarkoituksessa kertomaan, että tuote ei sisällä synteettisesti valmistettuja aineita. Tarjolla voi olla esimerkiksi kemikaalitonta kosmetiikkaa. Kemikaali ei kuitenkaan ole synonyymi sanoille synteettinen tai haitallinen.”

”Hiusten pesu kananmunankeltuaisella tai etikan ja ruokasoodan käyttö siivouksessa eivät ole kemikaalitonta toimintaa, vaikka toki ympäristölle parempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi hypokloriittiliuoksen kanssa läträämiseen.”
Scroll to Top