Etusivu » Oppilaitoksen kemikaalivastaava

Jaa sivu:

Perusopetuksen ja 2. asteen koulujen kemikaalivastaava / kemikaalivaraston hoitaja

Luonnontieteiden ja etenkin kemian opetukseen liittyy kemikaaliturvallisuus. Tällä sivulla tarkastellaan kemikaalivastaavan / kemikaalivaraston hoitajan roolia ja vastuita oppilaitoksen ympäristössä. Keskitymme erityisesti kemikaaliluettelon, kemiallisen riskin arviointien, kemikaalirekisterin ja käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaan ja ylläpitoon.

Työnantajan rooli

Työnantajalla on vastuu kemikaaliturvallisuuden varmistamisesta oppilaitoksessa. Opetuksen järjestäjän (monesti kuntien) ja koulujen rehtoreiden vastuulla on, että koulujen kemian opetuksen välineistä ja kemikaalien varastoinnista huolehditaan asianmukaisesti. Heidän on myös yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa seurattava kemikaalien käyttöä ja varmistettava, että turvallisuusmääräyksiä ja -käytäntöjä noudatetaan. Myös tapaturmien, turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja tutkintaan on oltava riittävä ilmoitusjärjestelmä.

Kemikaalivastaavan/kemikaalivaraston hoitajan rooli

Kemikaalivaraston hoitajat ovat arjen huomaamattomia sankareita, jotka työskentelevät taustalla oppilaitosten turvallisuuden takaamiseksi, usein varsin nimellisellä korvauksella. Heidän tärkein tehtävänsä on huolehtia siitä, että kaikkia kemikaaleja käytetään, säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti. Lisäksi he tekevät kemikaalien tilaukset ja huolehtivat myös muun välineistön kunnosta ja riittävyydestä. He pitävät ajan tasalla paperitulosteet kansioissa. Kemikaalivastaava toimii myös linkkinä oppilaitoksen henkilökunnan, opiskelijoiden ja kemikaaleihin liittyvän tiedon välillä.

Kemikaalivastaavalla on oltava tarvittava koulutus ja pätevyys tehtävänsä hoitamiseen. Usein tämä tarkoittaa riittävää lisäkoulutusta kemikaaliturvallisuudesta ja tietoa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja määräyksistä.

Kemikaalivastaavan rooli on tärkeä oppilaitoksen turvallisuudelle ja ympäristönsuojelulle. He ylläpitävät kemikaaliluetteloa ja/tai kemikaalirekisteriä, arvioivat kemiallisia riskejä ja sekä auttavat varmistamaan, että oppilaitos toimii turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Oppilaitokset voivat edistää terveyttä ja turvallisuutta kaikille sen tiloissa työskenteleville ja oppiville, osoittamalla resursseja ja koulutusta kemikaalivastaaville.

Hyvät työkalut ovat kustannustehokas tapa helpottaa kemikaalivastaavan työtä ja vapauttaa aikaa opetukseen ja sen suunnitteluun.

Kemikaaliluettelo

Yksi kemikaalivastaavan aikaa vievistä tehtävistä on ylläpitää ajantasaista kemikaaliluetteloa. Hyvä luettelo sisältää mm. oppilaitoksen käyttämien kemikaalien kauppanimen, niiden määrät, varoitusmerkit, vaara- ja turvalausekkeet sekä käyttöturvallisuustiedotteen päivämäärän. Nämä tiedot ovat välttämättömiä hätätilanteissa, ja ne auttavat myös hallitsemaan kemikaalien käyttöä ja varastointia.

Kemikaaliluettelo tulee päivittää säännöllisesti esim. kerran vuodessa. Luetteloon suositellaan merkittäväksi kemikaalin saapumispäivämäärä (MAOL). Koulujen kemikaalivarasto palvelee päivittäistä opetusta ja opettajien hektisessä arjessa luettelon päivittäminen unohtuu helposti. Monesti koulujen kemikaaliluettelot sekä käyttöturvallisuustiedotteet ovat vanhentuneita – ja sisältävät siten suurella todennäköisyydellä väärää tietoa.

Kemiallisten riskien arviointi

Työnantajan vastuulla on myös kartoittaa kemikaalien aiheuttamat vaarat, arvioida riskit sekä varmistaa, että tarvittavat hallintatoimet on otettu käyttöön. Näitä ovat esim. henkilökohtaiset suojavarusteet, turvalliset työmenetelmät ja asianmukainen varastointi. Kemikaalivastaava osallistuu luonnollisesti myös kemiallisten riskien arviointiin oppilaitoksessa.

Lue lisää Kemiallisten riskien arviointi -sivulta.

Sähköinen kemikaalirekisteri

Kemikaalivastaava on yleensä vastuussa myös kemikaalirekisterin ylläpidosta. Hyvin toteutettu kemikaalirekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot oppilaitoksen käyttämistä kemikaaleista. Varsinaista kemianopetusta on vain yläkouluissa ja 2. asteella, mutta myös alakouluissa käsitellään kemikaaleja, joten niissä rehtorit ovat usein suoraan vastuussa myös kemikaaliluettelon päivittämisestä. Kunnan eri kouluille voidaan luoda omat rekisterit samojen tietojen pohjalta, jolloin päivitystyö helpottuu merkittävästi.

Kemikaalirekisterin etu verrattuna perinteiseen paperiseen kemikaaliluetteloon tai Excel-tiedostoon on se, että tiedot pystytään tarjoamaan helpommin ja turvallisemmin koko henkilöstölle. Ne löytyvät nopeasti myös mobiililaitteilla. Nykyaikainen pilvipalvelu tarjoaa lisäksi hakutyökaluja, jolloin tiedot löytyvät vaikka kemikaaleja olisi käytössä paljon.

Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat keskeinen osa kemikaaliturvallisuutta. Ne sisältävät tietoa mm. kemikaalien vaaroista, säilytyksestä, ensiaputoimenpiteistä, turvallisesta käytöstä, vaarallisuudesta ympäristölle ja hävittämisestä. KTT:t ovat tärkeitä työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä / koulutuksessa ja auttavat tunnistamaan riskit ja tarvittavat suojaustoimet.

Kemikaalien toimittajien on toimitettava ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytetyistä kemikaaleista ja työnantajan on varmistettava, että ne ovat saatavilla kaikille niitä tarvitseville.

Kokonaisuudessaan kemikaaliturvallisuus oppilaitoksessa edellyttää yhteistyötä ja huolellista suunnittelua. Kemikaalivastaava, muut vastuuhenkilöt, työsuojeluhenkilöstö ja työnantaja ovat avainasemassa varmistettaessa, että kemikaaleja käytetään turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen oppilaitoksen tiloissa. Tämä edistää oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia, turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua.

Oppilaitoksen kemikaalivastaava videona

Voimme helpottaa kemikaalivastaavan työtä merkittävästi!

Olemme kehittäneet useita vuosia helppokäyttöistä ja kustannustehokasta työturvallisuusjärjestelmää nimeltä Pro Työturva. Sen avulla on helppo tehdä mm. kemikaaliluettelo ja kemiallisten riskien arviointi.

Voitte tutustua palveluun osoitteessa:

www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi

UUTTA OPPILAITOKSILLE!

Jatkokehitimme yhteistyössä opettajien kanssa oppilaitoksille suunnitellun Kemikaalirekisterin.

Se sopii noin 1000 suomalaisen oppilaitoksen käyttöön:

  • valmis kemikaalirekisteri sisältää n. 150 opetuksessa käytettyä kemikaalia (kemian opetus)
  • rekisteriin on tallennettu myös käyttöturvallisuustiedotteet (PDF)
  • rekisteriin voi lisätä rajattomasti omia kemikaaleja ilman lisäkustannuksia
  • järjestelmästä on mahdollista luoda ”napin painalluksella” yksiköiden omat kemikaaliluettelot sekä
  • kemikaalin perustiedoilla esitäytetyt kemiallisten riskien arviointien sähköiset lomakepohjat

Ohessa muutamia kuvakaappauksia rekisterin toiminnallisuudesta, mutta parhaan käsityksen siitä saatte pyytämällä meiltä esittelyn yhteydenottolomakkeella. Se ei sido teitä mihinkään!

1. Kemikaalirekisterin yleisnäkymä tietokoneella käyttäjän valitsemilla tiedoilla. Viimeisenä on valittu näkymään käyttöturvallisuustiedote, joka on avattavissa PDF-liitteenä hiiren klikkauksella (tai mobiilisti sormella ”tökkäämällä”).

2. Yksittäisestä kemikaalista saa myös selkeän PDF-tiivistelmän kemikaaliluettelon tiedoilla.

3. Mobiililaitteiden käyttö on helppoa ja käyttöliittymä varsin selkeä. Kuvan keskiosassa sanahakukenttä.

4. Valitun kemikaalin tiedot puhelimen ruudulla. Myös KTT on helppo avata tarvittaessa.

Scroll to Top