Jaa sivu:

Miksi laatia kemikaaliluettelo – mikä se on?

Kemikaaliluettelo on oleellinen osa työpaikan ja työntekijöiden turvallisuutta. Kemikaaliluettelo tarvitaan, jotta kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit voidaan tunnistaa ja niiden turvalliset käyttötavat tunnetaan.

Kemikaaliluettelo on kauppanimen mukainen luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luetteloon merkitään kemikaalit, joille altistuminen aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa haittaa tai vaaran työntekijän terveydelle. Luettelon on oltava jokaisen kemikaalien kanssa työskentelevän helposti nähtävissä. Kemikaaliluettelo on lakisääteinen luettelo, joka vaaditaan työnantajalta.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Luo ja hallitse kemikaaliluetteloa Pro Työturvalla

Pro Työturva -palvelu on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja yhteen paikkaan. Myös työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla.

Laajemmalla versiolla on lisäksi mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa. Palvelusta löydät mm. valmiin juristin suunnitteleman sähköisen työsopimuspohjan ja nykyaikaisen turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja kustannustehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta.

Palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kemikaaliluettelo Pro Työturva -palvelussa

Kemikaalien haitat vaihtelevat kutinasta syöpään ja hedelmättömyyteen

Me emme pysty elämään ilman kemikaaleja. Kemikaaleja on meissä itsessämme, ruoassa, jota syömme, vaatteissa, joita pidämme yllämme ja kulkuneuvoissa, joilla liikumme ja ilmassa, jota hengitämme.

Kemikaaleja on kaikkialla. Astianpesuaine Fairy on kemikaali, särkylääke Aspirin on kemikaali, samoin on Eri Keeper -liima tai vaikkapa Lens Bright -silmälasien puhdistussuihke.

Ja kun vaikkapa ravintolassa suihkautetaan pesuainetta pöydän pintaan ja pyyhkäistään se puhtaaksi, on puhdistava aine kemikaali. Samoin on astioiden pesussa käytettävä konetiskiaine ja saniteettitiloissa olevat käsisaippuat.

Lyhyesti määriteltynä kemikaali voi olla jokin alkuaine, kemiallinen yhdiste tai jokin näistä muodostettu seos tai liuos, esimerkiksi nestekaasu, happi tai typpi.

Maailmassa on käytössä noin 100 000 kemikaalia. Kaikki kemikaalit eivät suinkaan ole vaarallisia, eivätkä ne oikein käytettyinä aiheuta ongelmia. Oma lukunsa ovat sitten vaarallisiksi ja haitallisiksi luokitellut aineet.

Suomeen tuodaan tai täällä tuotetaan noin 30 000 vaarallista valmistetta, joissa on noin 5 000 haitalliseksi luokiteltua ainetta.

Kodeissa ja työpaikoilla kemikaalien kanssa joudutaan tekemisiin päivittäin. Kodin kemikaaliluettelokin on varsin pitkä. Yleisimmin käytettäviä ovat pesu- ja puhdistusaineet sekä kauneudenhoidossa käytettävät tuotteet. Samoja tuotteita käytetään lähes jokaisella työpaikallakin.

Työpaikoilla käytetään usein ”tuhdimpia” kemikaaleja kuin kotioloissa ja siksi niiden käyttäjiltä vaaditaan myös enemmän tietoa aineiden koostumuksesta, vaikutuksesta, varastoinnista, suojatoimista sekä mahdollisiin vaaratilanteisiin varautumisesta.

Kaiken perusta työpaikoilla on, että kaikki kemikaalien kanssa tekemisiin joutuvat tietävät, mitä aineita ja millaisia vaaroja tai suojautumistarpeita heidän työympäristössään on. Tärkein tiedon lähde silloin on kaikkien saatavilla oleva kemikaaliluettelo.

Noin miljoona kemikaaleille altistuvaa

Noin miljoona suomalaista altistuu työssään erilaisille pölyille, kaasuille tai muille kemiallisille tekijöille. Teollisuudessa kemikaaleille altistuu 40 prosenttia työntekijöistä ja pölyille 60 prosenttia. Rakennusteollisuudessa vastaava luvut ovat 38 prosenttia ja 78 prosenttia. 

Usein niin sanottu suuri yleisö suhtautuu kemikaaleihin yksioikoisen kielteisesti, ja niitä jopa kammoksutaan. Kaikki kemikaalit eivät kuitenkaan ole haitallisia, jotkut ovat jopa elintärkeitä elämällemme. Kemikaaleihin ei kuitenkaan voi suhtautua välinpitämättömästi. Osa niistä aiheuttaa huolimattomasti käytettynä vaaran niin terveydelle kuin ympäristöllekin.

Osa kemikaaleista on erittäin haitallisia ja hengenvaarallisia, ja ne voivat aiheuttaa valtavia onnettomuuksia. Tällaisia kemiallisia aineita joudutaan käyttämään monissa työtehtävissä useilla työaloilla. Näiden aineiden haittojen ja vaaratekijöiden minimoiminen on laeilla säädettyä.

Terveydelle vaaralliset kemikaalit (aineet ja seokset) on ryhmitelty yhdeksään eri luokkaan: erittäin myrkylliset, myrkylliset, haitalliset, syövyttävät, ärsyttävät, herkistävät, syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset.

Työpaikoilla työnantajan ja työntekijöiden yhteistyö mahdollisten haittojen ja vaarojen välttämiseksi on tärkeää. Työnantajan on suojeltava työntekijää aineiden vaaroilta, työntekijän on puolestaan noudatettava annettuja ohjeita.

Kemikaalien vaikutuksia vähätellään helposti

Työpaikoilla ei läheskään aina tiedetä kemikaalien aiheuttamista vaaratekijöistä. Niilläkin työpaikoilla, joilla tietoa on, voi suhtautuminen käyttäjävaaroihin olla välinpitämätöntä.

– Henkilökohtainen suojautuminen ei aina ole ajan tasalla. Joskus tuntuu, että aineen vaikutuksia vähätellään, sanoo palomestari Jussi Kähkönen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Kähkösen mukaan suuria puutteita ilmenee erityisesti varastoinnissa ja ympäristönsuojelussa.

Rinnalla oltava käyttöturvallisuustiedote

Kemikaaliluetteloon on kirjattava kauppanimikkein kaikkien kemikaalien luokitustiedot ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä aineen valmistajan laatima käyttöturvallisuustiedote.

Tämä tiedote antaa kemikaalin toimitusketjussa alempana oleville tarvittavat tiedot kemikaalin turvallisesta käytöstä. Sen perusteella kemikaalin käyttökohteessa voidaan tehdä tarvittavat toimet ihmisten turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi.

– Käyttöturvallisuustiedot löytyvät yleensä kaikista kemikaaleista, mutta kokemus on osoittanut, ettei turvallisuustiedotteen sisältö ole useinkaan käyttäjien tiedossa, sanoo palomestari Jussi Kähkönen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Kemiallisten aineiden lisäksi työsuojelun näkökulmasta on myös huomioitava se, mitä altisteita ja välituotteita kemiallisten aineiden käyttö tuottaa, ja kuinka ne käyttäytyvät.

Kemiallisiksi tekijöiksi luetaan myös kemikaalit, jotka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi saattavat aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle ja työn vaarallisuudelle. Näistä esimerkkeinä ovat muun muassa syttyvät ja hapettavat aineet, jotka voivat aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.

Pölyt ja höyryt tunnistettava

Kemikaaliluettelon laadinnan yhteydessä on selvitettävä myös se, mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on. Työnteon yhteydessä syntyy usein erilaisia pölyjä, liuotinhöyryjä ja päästöjä, jotka voivat olla haitallisia terveydelle.

Kemikaaliluettelo ei saa työpaikoilla jäädä ”kuolleeksi kirjaimeksi”, vaan sekä työnantajan että työntekijän on varmistettava, että käyttöturvallisuustiedot on omaksuttu. Ainoastaan se takaa, että turvallinen työskentely on mahdollista.

Kemikaaliluettelossa on oltava myös tieto, missä käyttöturvallisuustiedot ovat saatavilla. Samoin luettelossa on oltava käytettävien kemikaalien varoitusmerkit sekä vaara- ja turvallisuuslausekkeet.

Mitä sanoo laki?

Kauppanimen mukainen kemikaaliluettelo on työnantajalta vaadittu lakisääteinen luettelo.

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 8§:n mukainen työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite vaatii työnantajalta tarpeellisia toimenpiteitä, joilla työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehditaan työpaikalla.

Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 38§:ssä työnantajalle on asetettu velvoite antaa työntekijöille työnteon kannalta tarpeelliset tiedot vaarallisista aineista.

Kemikaaliluettelo on kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen 5§:ssä vaadittu luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (9.8.2001/715) on säädetty työturvallisuuslain (28.6.1958/299) 47§:n nojalla.

Kemikaalit, joille altistuminen aiheuttaa taikka saattaa aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle on merkittävä kemikaaliluetteloon. Luettelon ylläpitäminen on työnantajan velvollisuus.

Kemikaaliluettelo nopeuttaa apua

Kemikaaliluettelo on paitsi merkittävä turvallisuustekijä myös erinomainen työkalu uuden työntekijän perehdyttämisessä tehtäviinsä. Luettelon tärkein osa-alue on varoitusmerkit sekä vaara- ja turvalausekkeet.

Kun työntekijä tutustuu työssä käytettäviin kemikaaleihin ja perehtyy kemikaaliluetteloon, hän saa tarvittavat tiedot turvalliseen työntekoon.

Jos tapahtuu vahinko tai tapaturma, on kemikaaliluettelo tärkeä työväline työntekijöille ja tietysti myös ensiapuhenkilöstölle. Luetteloon selkeästi merkityt vaara- ja turvalausekkeet nopeuttavat avun antamista.

– Onnettomuuden tai vaaratilanteen sattuessa tiedämme yleensä etukäteen, mistä aineesta on kysymys. Jos ei tiedetä, se selviää yleensä paikan päällä, palomestari Jussi Kähkönen sanoo.

Pelastuslaitos harjoittelee kemikaalionnettomuuksien vaaratilanteita säännöllisesti Tukesin valvomissa kohteissa.

Tästä syystä on myös tärkeää, että kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat vapaasti kaikkien nähtävänä.

Kemiallisten aineiden luettelointi ja luettelon ajan tasalla pitäminen auttaa työnantajaa myös selvittämään työpaikalla olevien kemikaalien määrän ja tarpeellisuuden. Luettelo auttaa välttämään päällekkäisyyksiä ja siten tuomaan kustannussäästöjä niin varastoinnissa kuin käyttökustannuksissakin. Luettelosta on myös helppo tarkistaa onko työpaikalla kemikaaleja, joita ei enää tarvita.

Katso lisää

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.

Kemikaalirekisteri videona

Scroll to Top